Сайт мешканців будинку по вул. Печенізька, 16 (Київ)

Повернутися на сторінку теплопостачання 

Пропозиція створення будинкового комітету
"КАМБАБ–ПЕЧН16" та 2-го листа до "Київенерго"


1. З отриманої відповіді від начальника відділу роботи із зверненнями з питань теплопостачання А. Ю. Горовецької (а також з додаткової інформації про місячні звіти споживання тепла від "Жилянської, 63") видно, що "Київенерго" чомусь не хоче офіційно оголошувати причини "перерахування". Тому можна направити нового листа до "Київенерго" з вимогою оголосити такі причини (а не тільки про те, що "Нарахування оплати за послугу з централізованого опалення мешканцям зазначеного будинку здійснюються згідно з показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно..." – це і так відомо, і перший лист був не про це).

Але підготовка нового "колективного" листа до "Київенерго" потребує нового збирання підписів. І зараз не відомо, якою буде відповідь від "Київенерго" і чи не потребує вона нового листа з новим збором підписів.

Тому можу оголосити пропозицію зібрати підписи один раз, але не під листом (черговим), а під Протоколом створення "КАМБАБ" – "Контролюючого активу мешканців багатоповерхового будинку". Це "загальна" назва на кшталт "ОСББ". Тому треба додати позначення конкретного будинку. Думаю, що 4-х букв достатньо (3-х замало): "ПЕЧН16". Загалом назва виходить така: "КАМБАБ –ПЕЧН16".

Взагалі така діяльність може підпадати під Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Читаємо його:

Стаття 2. Поняття місцевого самоврядування

1. Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

2. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Стаття 8. Загальні збори громадян

1. Загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

Стаття 9. Місцеві ініціативи

1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Стаття 14. Органи самоорганізації населення

1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 16. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

....

7. Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на підставі договорів окремі повноваження та власні бюджетні кошти.

8. Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 17. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Стаття 18. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад

1. Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на договірній і податковій основі та на засадах підконтрольності у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом.

2. З питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування, на їх вимогу підприємства, установи та організації, що не перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, надають відповідну інформацію.

3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Таким чином (згідно вище показаного Закону) можна здійснити таке: подати заяву у міську у м. Києві Раду на створення Органу самоорганізації населення. Можна зайти на сайт Київради і побачити, що така тема там розглядається на окремої сторинкі сайту КМР:

ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА СТВОРЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ

від 26 вересня 2002 року N 10/170

Про органи самоорганізації населення в м. Києві
Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Київської міської ради
від 28 грудня 2006 року N 538/595,
від 17 липня 2008 року N 12/12

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення Київради від 20.06.2002 N 79/79 "Про заходи щодо органів самоорганізації населення в м. Києві", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві згідно з додатком 1.
2. Затвердити Типове положення про органи самоорганізації населення в м. Києві згідно з додатком 2.
3. Доручити виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації):
- організацію проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання;
- ведення єдиного реєстру органів самоорганізації населення в м. Києві при їх реєстрації відповідно до підпункту 4.1 пункту 4 рішення Київради від 28.03.2002 N 373/1807 "Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення".
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних, міжнародних зв'язків та інформаційної політики.

Київський міський голова
О. Омельченко

Додаток 1
до рішення Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170

 

Порядок
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві

1. Загальні положення

1.1. Органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території міста Києва, для вирішення завдань, передбачених Законом України "Про органи самоорганізації населення".

1.2. Орган самоорганізації населення є однією із форм участі членів територіальної громади міста Києва у вирішенні окремих питань місцевого значення.

1.3. Основними завданнями органу самоорганізації населення є:
1.3.1. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;

1.3.2. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
1.3.3. Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.4. Органами самоорганізації населення є:
- будинкові комітети (у межах території будинку, кількох будинків);
.....

2. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення

2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Київської міської ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території (будинку, будинків), які мають право голосу.

Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

2.2. На зборах (конференції) жителів за місцем проживання приймаються рішення про:

а) ініціювання створення органу самоорганізації населення;
б) назву органу самоорганізації населення;
в) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;
г) територію, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення, кількість населення;
д) обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Київраді;
е) доручення ініціативній групі щодо подання до Київради заяви про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

2.3. На виконання рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання ініціативна група подає до Київради:

а) заяву про створення органу самоорганізації населення (додаток 1);

б) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямків діяльності органу самоорганізації населення (додаток 2);

в) список учасників зборів (конференції) за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів (додаток 3).

3. Порядок надання дозволу на створення органів самоорганізації населення

3.1. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення здійснюється Київською міською радою.
......
3.3. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд Київради, розглядається на найближчому її засіданні (сесії) за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.

У рішенні Київради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов'язково зазначаються:

а) назва органу самоорганізації населення;
.....
б) основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;
в) повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;
г) територія, в межах якої має діяти орган самоорганізації населення.

3.4. Рішення Київради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів у встановленому порядку.

Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення видається копія рішення Київради.

....

Заступник міського голови -
секретар Київради В. Яловий

Додаток 1
до Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170)

Київської міської раді
Ініціативної групи по створенню
органу самоорганізації населення
– будинкового комітету
"КАМБАБ-ПЕЧН16"

 

ЗАЯВА
Про створення органу самоорганізації населення

Відповідно до Закону України "Про органи самоорганізації населення", враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___ " квітня 2018 року) по ініціюванню створення органу самоорганізації населення, просимо надати дозвіл на створення органу самоорганізації населення: будинкового комітету " КАМБАБ-ПЕЧН16" в межах будинку N 16 по вул. Печенізька в Шевченківському районі м. Києва;

Додатки:

1. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання (від "___" квітня 2018 року) по ініціюванню створення органу самоорганізації населення.

2. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання по ініціюванню створення органу самоорганізації населення.

Ініціативна група:

Підпис Прізвище, ім'я, по батькові Домашня адреса
     
     

Додаток 2
до Порядку надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170)

ПРОТОКОЛ

зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню
створення органу самоорганізації населення (будинкового комітету)

" КАМБАБ-ПЕЧН16 "

(назва)

"___" квітня 2018 року

м. Київ

Присутні:

1. Учасники зборів (конференції) жителів за місцем проживання в кількості ____ осіб (список додається).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови зборів та секретаря зборів жителів за місцем проживання.
2. Про легітимність зборів жителів за місцем проживання.
3. Затвердження порядку денного зборів жителів за місцем проживання.
4. Про створення органу самоорганізації населення:
4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.
4.2. Назва органу самоорганізації населення.
4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.
4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення.
4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення.
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській рад.
6. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.

1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою зборів:

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Серія і номер паспорта Домашня адреса
       

2. Обрати секретарем зборів:

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Серія і номер паспорта Домашня адреса
       

2. Про легітимність зборів жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:

1. На території будинку № 16 по вул. Печенізька проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) всього жителів ____ осіб.

2. На території будинку № 16 по вул. Печенізька проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ____ осіб.

3. У зборах жителів за місцем проживання бере участь (представлено) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ____ осіб.

ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:

1. У зборах жителів за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини жителів (будинку № 16 по вул. Печенізька), що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

2. Вважати збори жителів за місцем проживання легітимними.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний зборів (конференції) жителів за місцем проживання:
1. Про створення органу самоорганізації населення:
1.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення.
1.2. Назва органу самоорганізації населення.
1.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення.
1.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення.
1.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення.
2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів у Київській міській раді (районній раді).
3. Про доручення ініціативній групі подати до Київської міської ради заяву про ініціювання створення органу самоорганізації населення.
4. Про створення органу самоорганізації населення
4.1. Ініціювання створення органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:
Ініціювати створення органу самоорганізації населення.
4.2. Назва органу самоорганізації населення
СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:
Органу самоорганізації населення дати таку назву:
Орган самоорганізації населення – будинковий комітет "КАМБАБ-ПЕЧН16".

4.3. Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення
СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:

Основні напрями діяльності органу самоорганізації населення такі:

1. Спілкування з Керуючою організацією (вул. Білоруська, 1), у яку перейшли деякі напрями діяльності від колишнього ЖЕК на вул. Лук'янівська, 5

2. Спілкування з підприємствами-постачальниками комунальних послуг для буд. 16 по вул. Печенізька, отримання від них звітних документів.

4.4. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, кількість населення.

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:
1. Територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення, така: буд. № 16 по вул. Печенізька.
2. Кількість населення на території діяльності органу самоорганізації населення: всього ____ жителів.
4.5. Про легалізацію органу самоорганізації населення

СЛУХАЛИ:
1.
2
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:
Легалізацію органу самоорганізації населення здійснити шляхом його реєстрації з набуттям статусу юридичної особи (повідомлення про заснування без статусу юридичної особи). (Зясувати у КМР різницю)
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді)

СЛУХАЛИ:
1.
2.
ВИСТУПИЛИ:
1.
2.
ГОЛОСУВАЛИ:

За"    
"Проти"    
"Утримались"    
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"    

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Київській міській раді (районній раді) у кількості ____ осіб.

2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Серія і номер паспорта Домашня адреса
       

Додаток 3
до Порядку надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення в м. Києві
(затверджений рішенням Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170)

СПИСОК

учасників зборів жителів за місцем проживання по ініціюванню
створення органу самоорганізації населення будинкового комітету
" КАМБАБ-ПЕЧН16 "
(назва)

"___" квітня 2018 року

м. Київ

Прізвище, ім'я, по батькові Рік народження Серія і номер паспорта Домашня адреса
       
       

Примітка: В колонці "Рік народження" для громадян, яким у поточному році виповнилося 18 років, вказується і дата народження.

Голова зборів    
 

(підпис)

(Прізвище, ініціали)

Секретар зборів    
 

(підпис)

(Прізвище, ініціали)

Додаток 2
до рішення Київради
від 26 вересня 2002 р. N 10/170

Типове положення
про органи самоорганізації населення
http://www.kmr.gov.ua/uk/creation-community-organizations

Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення

1. Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його утворення можуть надаватися такі повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону у Київській міській раді, відповідній районній у місті Києві раді та їх виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади;

......

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

.....

Стаття 27. Гарантії діяльності органу самоорганізації населення

1. Органи місцевого самоврядування сприяють здійсненню органами самоорганізації населення їхніх повноважень і координують їх діяльність.

2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність органу самоорганізації населення, крім випадків, передбачених законом.

3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях Київської міської ради, відповідних районних у місті Києві рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.

.....

Заступник міського голови -
секретар Київради В. Яловий

Якщо "КАМБАБ-ПЕЧН16" буде створено, то лист до "Київенерго" може мати такий вигляд:

"КАМБАБ-ПЕЧН16"
(Будинковий комітет "Контролюючий актив мешканців багатоповерхового будинку
- вул. Печенізька, 16")

http://pchnzka16.org.ua                                                     E-mail: info(a)pchnzka16.org.ua
тел.: (044)-482-хх-хх, (096)-ххх-хх-хх


від. _____________ № ___________________
На від. 28.03.2018 050КЕК/13/2/Ж-12740

Начальнику відділу роботи
із зверненнями з питань
теплопостачання
СВП «КЕК» ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»
А.Ю. Горовецькій
вул. Мельникова, 31,
м. Київ. Україна, 04050

Шановна пані Горовецька А.Ю.!

Дякуємо за відомості помісячного споживання тепла узимку 2016-2017 рр. будинком 16 по вул. Печенізька, що вказані у Вашому листі від 28.03.2018 № 050КЕК/13/2/Ж-12740!

Крім того, повідомляємо, що інформація про те, що "нарахування оплати за послугу з централізованого опалення мешканцям зазначеного будинку здійснюються згідно з показаннями будинкового засобу обліку теплової енергії пропорційно...." - це загально відомо. Але у Вашому листі відсутнє головне:

- модель будинкового засобу обліку теплової енергії буд. 16 по вул. Печенізька,

- порядок зняття показань з нього,

- чим цей порядок взимку 2016-2017 рр. відрізнявся так, що зараз виникла необхідність якогось нового зняття показань з того ж самого будинкового засобу обліку теплової енергії, показання якого з зими 2016-2017 рр. технічно змінитися не могли.

Просимо конкретно відповісти на ці питання.

Голова (підпис)

Секретар (підпис)


Чи є сенс зайнятися офіційною реєстрацією "КАМБАБ-у"? – Питання для обговорення (можна на форумі сайту: http://pchnzka16.forumotion.me/t3-topic   ).

ВАРІАНТИ:

– Реально збори у один час у одному місці можна не проводити: інформацію про тему зборів можна розташувати/почитати на сайті (тобто пропонується "віртуальна" організація зборів).

– Вважаю достатнім один раз зібрати підписи у формі "Додатку 3 до Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в м. Києві ..." і потім заповнити ПРОТОКОЛ. Деяку проблему може скласти отримання кількості зареєстрованих у буд. 16 (загалом і тих, кому більше 18 років) (можливо, для цього треба звернутися до "спадкоємця" ЖЕК-у).

– Можу запропонувати себе на посаду секретаря (а також Адміністратора сайту, тім більше, що він вже існує і саме я являюся його власником – проплатив у провайдера) – (096)-727-65-41 Сергій.

– На посаду Голови – (можливо) Журавель Т.М. (кв. 33).

– Якщо процес створення "КАМБАБ-у" не буде виконуватися, то сенс листа (з новими підписами) залишається такий, як показано вище.

– Або ініціювати збір підписів по Додатку 3 та підготовку заяви до КМР (Київської міської ради), але листа до "Київенерго" послати вже від імені "КАМБАБ-у", не дочікуючись рішення КМР (з відповіддю на можливий запит щодо легалізації "КАМБАБ-у", що "звернення до КМР триває").
==========

ПРИМІТКА: Текст цієї сторінки сайту у форматі ".DOC " знаходиться у окремому RAR-файлі.

 

[На початок]
Повернутися на сторінку теплопостачання